Onderzoeksrapport

De meerwaarde van Triviant in Second Life voor het onderwijs - Wim Trooster - 2012
Onderzoeksrapport

In 2011 deed Wim Trooster onderzoek gericht op de vraag of een Triviantspel in Second Life met vragen uit de vakdiscipline, dat door studenten gespeeld kan worden om hun vakkennis diagnostisch te toetsen, een didactische meerwaarde heeft ten opzichte van “normaal” onderwijs zonder Second Life.

Het onderzoek dat ambitieus gestart was met een quasi-experimenteel design (volledig experimenteel met een zuivere controlegroep kan nu eenmaal niet in een reële onderwijssetting), had echter te kampen met geringe deelname door de benaderde studenten. Daarom moest teruggeschakeld worden van een kwantitatief design naar een pilotstudie met een kwalitatief design. Desondanks levert het onderzoek waardevol informatie op over het gebruik van een virtuele toepassing in het onderwijs. Ook bevat het onderzoeksverslag veel materiaal waar toekomstige onderzoekers weer op kunnen aansluiten.

Hieronder kun je het onderzoeksrapport downloaden.

Onderzoeksverslag De meerwaarde van Triviant in Second Life - Een pilotstudie. Onderzoeksrapport door Wim Trooster, lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim, Zwolle